donderdag 30 juni 2011

Landelijke organisaties willen overleg eigen regie


Elf organisaties in de langdurige zorg hebben zich aaneengesloten tot de alliantie “Eigen `regie”. Deze organisaties zijn bereid over alle mogelijke wijzigingen in het zorgbeleid te praten maar willen de eigen regie behouden.
De brief van de organisaties is verstuurd voor het afrondende overleg over langdurige zorg op 30 juni. De organisaties wijzen er bij de staatssecretaris op dat zij het PGB zien als de ultieme vorm van eigen regie. Het biedt mensen keuzevrijheid en maatwerk en daarmee de mogelijkheid om zoveel mogelijk te participeren in onze samenleving. Het PGB voor 90% van de houders afschaffen betekent een flinke stap terug.
De staatssecretaris heeft in het algemeen overleg toegezegd voor diegenen die straks hun PGB verliezen, ervoor te zorgen dat zij zorg in natura krijgen die niet minder eigen regie biedt. Zij vragen het kabinet te bevorderen dat:
1. De zorgvraag en keuzevrijheid van mensen centraal komt te staan in het duurzaam maken van het stelsel van de langdurige zorg.
2. Er voldoende regelruimte ontstaat, die het niet alleen ZZP’ers maar ook andere aanbieders mogelijk maakt om het noodzakelijke maatwerk te bieden.
3. Zorgkantoren en -verzekeraars de niet-vrijblijvende opdracht krijgen eigen regie in hun zorginkoop mogelijk te maken, waar zij tot op heden persoonsvolgende vormen van bekostiging of andere vormen van eigen regie helaas stelselmatig afwezen.
4. Stelseloverstijgende en integrale zorgarrangementen worden bevorderd, ondanks versnipperingen in het stelsel door bijvoorbeeld de decentralisatie van de begeleiding.
5. Het recht om te kiezen voor een PGB binnen de WMO behouden blijft, ondanks de wil van gemeenten om dit af te schaffen.
6 en 7 Mensen altijd recht hebben op een onafhankelijke en zoveel mogelijk integrale indicatiestelling. Er voor iedereen, die dat nodig heeft, onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning beschikbaar is. Daarom hebben wij met grote zorg kennis genomen van de recente visiebrief van het kabinet, waarin dit voor mensen met een beperking niet meer wordt gegarandeerd.
De maatschappelijke alliantie ‘Eigen Regie’ geeft verder in de brief aan dat zij graag met alle betrokkenen in overleg gaat.

Gevolgen aangescherpte Wwb onvoldoende doordacht

De aanscherping van de Wet werk en bijstand (Wwb) heeft nogal wat gevolgen. In de eerste plaats voor de doelgroep, die ook met andere maatregelen wordt geconfronteerd. Gemeenten gaan de effecten merken op beleidsterreinen als armoedebeleid en schuldhulpverlening, inclusief de bijbehorende kosten.

Lees hier het volledige artikel…

Onafhankelijke commissie onderzoekt toekomst sociale werkvoorziening

Zoals bekend, heeft het kabinet-Rutte ingrijpende plannen met de SW-sector. Hoe kan de sociale werkvoorziening straks bijdragen aan het naar vermogen laten werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Welke (financiële) voorwaarden zijn nodig voor een verantwoorde transitie?

Lees hier het volledige artikel...


Smits: ‘Onderzoek gevolgen kabinetsplannen passend onderwijs’


SP-Kamerlid Manja Smits heeft vandaag gevraagd om een onderzoek naar de haalbaarheid van de kabinetsplannen in het passend onderwijs. ‘Van alles gaat veranderen voor kinderen met een stoornis of handicap. Het onderwijsstelsel gaat er anders uit zien en daaroverheen kortwiekt het kabinet het speciaal onderwijs met 300 miljoen. Ik ben bang dat dit tot desastreuze gevolgen leidt. Daarom wil ik een onafhankelijk onderzoek dat deze gevolgen in kaart brengt.’

Smits vreest dat er weer een onderwijsvernieuwing wordt doorgedrukt, zonder dat er goed is nagedacht over de praktische gevolgen in de scholen. ‘We moeten onszelf, en vooral ook de ouders, leerlingen en scholen serieus nemen. Het laatste wat we willen is dat we over tien jaar weer terugkijken en tot de conclusie komen dat een vernieuwing weer een vernieling is gebleken.’
De SP is fel tegenstander van de gigantische bezuinigingen op kwetsbare leerlingen. Nu de minister haar plannen toch doorzet moet onderzocht worden of het wel verantwoord is om de onderwijshervorming op de beoogde termijn uit te voeren. Dit kan door middel van een uitvoeringstoets. De Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen, de commissie Dijsselbloem, adviseerde de Tweede Kamer in 2008 om dit bij elke grote onderwijshervorming te doen.
Lees meer op www.sp.nl


Schippers handhaaft bezuinigingen ggz

Minister Schippers is niet van plan de bezuinigingen in de ggz terug te draaien. Zij krijgt daarbij de steun van VVD, CDA en PVV, de meerderheid in de Tweede Kamer. Ook wil zij voor heffing van de eigen bijdragen geen uitzondering maken voor de laagste inkomens.


De hele oppositie sprak donderdagochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer schande van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Vooral de eigen bijdragen moesten het ontgelden. Volgens Lea Bouwmeester (PvdA) hebben de bewindslieden van VWS geen idee over wie het gaat in deze sector. De maatregelen zijn ‘asociaal’ en ondoordacht. Mensen zullen minder snel hulp zoeken en de ggz links laten liggen, stelde Bouwmeester. ‘Alleen in geval van crisis hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. U geeft hiermee een bonus op het laten lopen van problemen.’

Lees het volledige artikel op www.psy.nl


GroenLinks wil uitstel stemming pgb-plannen

GroenLinks wil niet dat de Tweede Kamer donderdag stemt over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf zorg inkopen.

Lees het artikel op www.nu.nl

Oppositie maakt gehakt van bezuiniging op PG-organisaties

Het kabinet wil een sterke patiëtenbeweging en bezuinigt er tegelijkertijd keihard op. De oppositie vond het totaal onbegrijpelijk. Dit bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
De oppositie was in het debat zeer fel over de bezuinigingsplannen van minister Schippers. Jetta Klijnsma van de PvdA wees erop dat dit kabinet talrijke maatregelen neemt die chronisch zieken en gehandicapten treffen. Juist de partijen die deze stapelingseffecten zichtbaar kunnen maken, worden nu financieel aangepakt. Volgens Groen Links heeft het er daarom alle schijn van dat het kabinet kritische belangenorganisaties monddood wil maken.

Uitstel
De oppositie vond de bezuinigingsplannen onzorgvuldig. De SP hekelde het gebrek aan overleg met Kamer en PG-organisaties. Ook de snelheid waarmee de bezuinigingen doorgevoerd gaan worden, kreeg veel kritiek. De oppositie diende een motie in om de bezuinigingen uit te stellen en dan ook serieus naar alternatieven te kijken. De motie werd door de minister ontraden.

Decentralisatie
Voorafgaand aan het debat stuurde de CG-Raad de betrokken Kamerleden nog een mail. Daarin wees de CG-Raad op het bizarre feit dat steeds meer taken naar de gemeenten gaan terwijl de subsidie aan programma VCP - die lokale belangenbehartigers ondersteunt - wordt stopgezet. Met name de Christen Unie maakte hier een punt van.

Premiefinanciering
De CG-Raad had ook een alternatieve financieringsmogelijkheid aangedragen: premiefinanciering. Uit recent onderzoek van de CG-Raad blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking best bereid is om maandelijks wat extra ziektekostenpremie te betalen om PG-organisaties te ondersteunen.
Meerdere oppositiepartijen, waaronder D66, wezen op het CG-Raad onderzoek en vroegen de minister om premiefinanciering serieus te onderzoeken. De minister reageerde afwijzend. Het zou hoogstens in de aanvullende verzekeringen kunnen worden opgenomen.
Coalitie houdt zich doof
Het optreden van de minister, de coalitiepartijen en PVV stemde treurig. Ze hielden zich doof voor alle argumenten om de plannen bij te stellen. Vaak met dooddoeners, zoals deze van het CDA: ‘Bezuinigen is moeilijk maar noodzakelijk.’

Lees meer op cg-raad.nl

 

Minister geeft ouders geen duidelijkheid over passend onderwijs

Het debat in de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs van dinsdag 29 juni leverde ouders geen duidelijkheid op over hun positie. De CG-Raad vindt dat de minister op dit punt in gebreke blijft. 

De Kamer deed herhaalde pogingen, maar minister Van Bijsterveldt wilde niet aangeven welke regelingen ze treft voor betrokkenheid en inspraak van ouders en het oplossen van geschillen tussen school en ouders. Hoewel de minister aangaf de positie van ouders duidelijk in het vizier te hebben, ontraadde ze alle moties die concrete oplossingen bieden.


Zo werd er een motie ingediend over het geven van instemmingsrecht aan ouders als hun kind elders wordt geplaatst. En er waren moties over het instellen van een geschillencommissie en het vastleggen van een minimum aan zorg op alle scholen. Geen van deze moties kregen dus steun van de minister.

Keuzevrijheid
De minister stuurt het wetsvoorstel passend onderwijs na de zomer naar de Kamer. CG-Raad wil, net als andere vertegenwoordigers van ouders, dat de keuzevrijheid en de inspraak van ouders hierin goed geregeld wordt. We hopen dat het in de wet niet blijft bij mooie woorden over ouders, maar dat de positie van ouders in passend onderwijs werkelijk wordt versterkt.
Lees meer op cg-raad.nl

Verslag Miek over Megafraude PGB

Gezien: Nieuwsuur & NOS-Journaal 29-6-2011
Megafraude met uitkeringen en PGB's

Twee Turkse psychiaters en twee handlangers hebben voor enorme bedragen gefraudeerd met uitkeringen en PGB's
We volgen een anonieme dame die inmiddels verhoord is door de politie. Bayran K. gaat samen met haar naar het UWV-kantoor om een uitkering aan te vragen. De politie volgt dit. "Ik moest stilzitten, mij afwezig gedragen en geen antwoord geven op vragen" om als schizofrene depressieve vrouw door te gaan. Zij moest kort daarvoor een pil innemen waardoor zij niet meer aanspreekbaar was. Bayram heeft een valse verklaring van de psychiater bij zich, Sinan G. De advocaat van Sinan G. verklaart dat de psychiater door patiënten om de tuin is geleid. De officier van justitie denkt dat het gaat om tientallen miljoenen aan uitkering- en pgb-fraude. Bayram regelde voor de vrouw ook een PGB. Om de drie maanden kreeg zij 2800 Euro gestort op jaarbasis 20.611 Euro. De vrouw zelf kreeg 1100 Euro en de rest verdween in andere zakken. Het zou gaan om 1600 gevallen per jaar!
Een ander geval betreft een man die 46.000 per jaar aan PGB ontving. Hij zou psychotisch zijn en zich niet zelfstandig kunnen bewegen. De politie volgt de man en ziet hem zelfstandig in een BMW stappen, naar Scheveningen rijden om daar rond te wandelen. Weer een ander geval betreft een onrustige psychotische patiënt die permanent zorg nodig en stemmen hoort (36.000 per jaar aan PGB) die zelf een auto bestuurd, de kinderen naar school brengt en gaat shoppen in een winkelcentrum. Dit staat haaks op het dossier. Zij is ook door de politie gevolgd.
De fraude is bijzonder moeilijk vast te stellen. Laten we uitgaan van frauderen met een PGB = gemiddeld 20.000 per jaar. Een WIA-uitkering levert gemiddeld 10.000 per jaar op, opgeteld 30.000 X 1600 (gevallen per jaar) is 48 miljoen Euro per jaar. Maar het gaat om een periode van vier jaar!
De uitkeringsinstanties gaan uit van het goede van de mens en vertrouwen psychiaters volkomen. Zij worden niet nagetrokken bijv. bij een huisarts (kan die de diagnose bevestigen?). Het gebeurde overal in het land. Indicatiekantoren doen geen onverwachte huisbezoeken om te controleren. Zorgkantoren controleren geen opgegeven zorgverleners. Ook was er sprake van valse medische verklaringen. De psychiater vangt en van de cliënt die in het complot zit en van het zorgkantoor. Daarbij werden valse medicijnen uitgeschreven. Er is een kubieke meter medicijnen gevonden bij huiszoeking van een psychiater, en deze werden doorverkocht aan Turkije.
Het Journaal deed in het kort de zaak uit de doeken.
Allereerst: natuurlijk is dit een schokkende zaak en is het goed dat het naar buiten komt. Geen PGB-houder zal zich herkennen in dit stuk en het is goed dat deze schandalige oplichterij aan het licht komt.
Alleen het moment waarop...Je moet weten dat deze zaak al in januari naar buiten kwam. Er is toen door de media nauwelijks aandacht aan de zaak besteed. Maar nu de PGB voor veel mensen vervalt, en er discussie is (mag je een mantelzorger uitbetalen, de fraudeurs moeten worden aangepakt) komt dit "nieuws" politiek gezien wel op een gunstig moment. Het is voor de coalitie gunstig als het volk het eens is met de voorgestelde bezuinigingen. Net goed dat ze dat PGB aanpakken en de verhalen over nieuwe badkamers, keukens, vakanties komen weer tevoorschijn. Wij snappen het helemaal als jullie je boos en onmachtig voelen. Je moet je onderhand niet alleen aan het zorgkantoor maar ook aan je omgeving gaan verantwoorden. Was ik afgelopen weekend niet naar Barcelona geweest? Waar doet ze het toch van?
Even voor de goede orde; (ach jullie hoef ik het niet uit te leggen!) dit is dus die ene procent fraude. Net zo goed als bij kinderbijslag gefraudeerd wordt. Hoe ze het doen begrijp ik vaak niet en ik wil het ook niet weten. Maar zoals CG-raad zei: als er een paar zieke bomen zijn in het bos ga je toch niet het hele bos afkappen? Ik zou wel eens willen weten wie dit "nieuws" gelekt heeft aan de redactie van Netwerk. Ik heb het ze gevraagd maar of ik antwoord krijg?

Miek

woensdag 29 juni 2011

Oproep tot één GROTE actie!

Aan: CG raad, ABVO KABO, CNVonderwijs, PO raad, VO raad, LOBO, GGZ, Per Saldo, NVA, Balans, BOSK, Impuls, GroenLinks, SP, PvdA, D66, ChristenUnie, TOOON, LFB, PsyQ, belangenorganisaties PGB, wajong, wsw, NPCF, ea.

Betreft: oproep tot één grote actie tegen de stapeling van maatregelen

Diemen, 30 juni 2011


Geachte heer, mevrouw,

Inmiddels hebben er belangrijke overleggen en debatten plaatsgevonden. Daaruit is zoals jullie weten geen positief nieuws gekomen. Ondanks goede vragen bleef het vaag en gaf de coalitie geen krimp. Zij steunen elkaar door dik en dun en doen geen enkele concessie. Geen heroverwegingen, geen gedegen onderzoek naar juiste cijfers, niet luisteren naar alternatieven.
Tevens kunnen wij terugkijken op succesvolle demonstraties. Hulde voor de oppositie die wel begaan is met het lot van mensen met een beperking die het zonder de juiste hulp en begeleiding niet zullen redden. Tevergeefs heeft de coalitie geprobeerd recht te praten wat krom is.
Wij roepen, nogmaals, op tot één grote actie! Wij herhalen onze oproep die wij hebben gedaan in een eerdere brief ‘de maat is vol’ en de oproep die wij hebben gedaan aan het einde van de demonstratie tegen de bezuinigingen op het PGB; de volgende keer staan we op het Malieveld te demonstreren tegen de stapeling van maatregelen die mensen met een beperking zo onevenredig hard treffen. Dus tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs, het PGB, de AWBZ, de GGZ, de Wajong, WSW, en de korting en stopzetting van subsidie aan patiënten/ouderorganisaties.
Zeg NEE tegen het afbraakbeleid van dit kabinet! Sta niet langer toe dat mensen met een beperking in de kou gezet worden! Heel Nederland moet laten weten dit beleid niet te willen. Eerder is actie gevoerd tegen afzonderlijke maatregelen. Nu is het tijd de handen ineen te slaan en onze krachten te bundelen. Want kinderen en volwassenen met een beperking hebben te maken met een stapeling van maatregelen. We worden aan alle kanten de klos! Het gaat niet om blinden, slechtzienden, epileptici of autisten. Het gaat om alle beperkingen!
Laten wij elkaar ontmoeten aan een tafel om deze actie gezamenlijk voor te bereiden. Iedereen kan meedoen, we hebben een gezamenlijk belang! Speciaal roepen wij ook de patiënten/ouderorganisaties op om mee te doen. We hebben jullie nog onvoldoende gezien. Kom op voor de belangen van uw achterban!
Wie verstuurt de uitnodiging, waar spreken we af? Wij komen eraan!
In afwachting van uw (re)actie,
Met strijdbare groet,

Platform Verontruste Ouders

Miek Wijnbergen, Irma van der Made, Suzan Otten-Pablos,
Chantal Peterse en Eleonoor van Gool

T 020-6957766 en/of 06-20287431

Reeds mede ondertekend door:

     Nogmaals onze petitie!

     Stop stapeling van maatregelen aan
     mensen die zorg behoeven


     Actie “Terug naar de bossen”

     Als oud-voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roep ik, Jan Troost, mensen met een beperking op om zich met zijn allen terug te trekken in de bossen van Nederland. Op een nog nader te bepalen plaats en tijdstip zullen we ons gezamenlijk melden aan de poorten van een grote instelling. De reden hiervoor is dat sinds de jaren zeventig veel mensen met een beperking de instellingen hebben verlaten om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden.
     Maar deze toestand van gelijke kansen wordt nu bedreigd door het kabinet Rutte, dat zich heeft voorgenomen te bezuinigen op belangenorganisaties zoals de CG Raad en de LFB - de organisatie van mensen met een verstandelijke beperking -, de ondersteuningsstructuur van lokale belangenorganisaties, FOKUS, maar ook op regelingen als de WMO, de AWBZ, de Wajong, het PGB, de WSW. Hierdoor gaan het rugzakje, de gelijke behandeling, de buitengewone lastenaftrek, de eigen regie en allerlei ondersteuning allemaal wegbezuinigd worden.
     Onze actiegroep ziet geen andere oplossing dan dat mensen met een beperking zich terugtrekken in de bossen en politiek asiel aanvragen bij een van onze oude verblijfsoorden. Aan onze Minister-President Mark Rutte zullen we vragen de poort achter ons te sluiten. Terug naar af!
     Lot- en bondgenoten kunnen zich aanmelden per mail:
     Zie ook onze oproep op Youtube:    http://www.youtube.com/watch?v=UYwGYe8WfA0

     Risper & Dal

     Cartoon van Joy Struik

     Reactie van GroenLinks

     Beste mevrouw Wijnbergen,
     Hartelijk dank voor uw e-mail van 16 juni 2011. Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft genomen ons de brief te sturen die u namens Het Platform Verontruste Ouders aan de ministers en staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; -Sociale Zaken en Werkgelegenheid; -Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde.
     Allereerst onze excuses voor de late beantwoording van uw e-mail. De grote hoeveelheid vragen en opmerkingen die wij ontvangen, maakt het helaas niet altijd mogelijk om iedereen op tijd een reactie te sturen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Hieronder zal ik echter alsnog reageren op de inhoud van uw e-mail.
     Uw zorgen als ouders van kinderen met een handicap zijn heel begrijpelijk. De aangekondigde bezuinigingen komen keer op keer bij de zwakste in de samenleving terecht. Voor uw kinderen is dit voor een deel direct merkbaar, zoals het afschaffen van het PGB. Voor een deel zullen de bezuinigingen ze in de toekomst raken, bijvoorbeeld als zij geen plek kunnen krijgen bij een sociale werkvoorziening. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over deze stapeling van bezuinigingen. Wij hebben ons sterk verzet tegen deze bezuinigingen en zullen dat ook blijven doen. GroenLinks is recent een actie gestart tegen de bezuinigingen op het PGB, meer informatie hierover is te vinden op http://redhetpgb.groenlinks.nl/
     Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw reactie.

     Met vriendelijke groet,

     Margot De Bekker
     Publieksvoorlichting
     Tweede Kamerfractie GroenLinks

     Bericht uit de Tweede Kamer!

     Geachte mevrouw Wijnbergen,
     Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Onderwijs,Cultuur en Wetenschap in een procedurevergadering behandeld.
     De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij algemeen overleg Passend Onderwijs. Dit is een openbaar overleg. Dat betekent dat u dat kunt bijwonen. Het verslag van het overleg is ter zijner tijd te raadplegen via de internetsite van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) of te bestellen bij de NV SDU tel 070-3789911.
     Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.
     Hoogachtend,
     De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap E.C.E. de Kler

     Fokke & Sukke voeren actie...

     Innovatie ggz onder druk door bezuinigingen

     Duizenden demonstreren tegen ggz-bezuinigingen

     Minister uitgefloten bij demonstratie ggz


     Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is woensdag door duizenden demonstranten uitgefloten nadat ze had uitgelegd dat bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) volgens haar nodig zijn. Ze was slotspreker tijdens de bijeenkomst op het Haagse Malieveld. Volgens de organisatie, een groot aantal instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg, waren er ongeveer 10.000 demonstranten.
     Lees het volledige artikel op www.trouw.nl

     Ex-CDA-politica: Korten ggz kent weerga niet

     De 85-jarige oud-CDA-politica Hannie van Leeuwen heeft woensdag haar CDA-collega’s in de Tweede Kamer opgeroepen „meer rechtvaardigheid” aan te brengen in de bezuinigingsplannen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ze deed dat tijdens de demonstratie tegen de kabinetsplannen op het Haagse Malieveld.

     Lees het volledige artikel op www.refdag.nl 


     Minister houdt zich doof bij debat passend onderwijs


     Hoewel de Tweede Kamer vorige week nog leek aan te koersen op uitstel van een debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs, wilde minister Van Bijsterveldt per se dat er vandaag zou worden gesproken over haar plan, die een bezuiniging behelst van 300 miljoen euro. Haar motief leek niet gestoeld op de behoefte aan een inhoudelijk debat: zo herhaalde ze de ‘belofte’ dat er gedwongen ontslagen gaan vallen bij deze operatie, maar bleef vaag over belangrijke documenten als het uiterst kritische advies van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ECPO). De door de AOb bepleite garanties voor basiszorg hield ze af.
     Lees het volledige bericht op de website van de Algemene Onderwijs Bond...

     Ook ongeruste psychologen bij ggz-demonstratie op Malieveld

     Marleen Barth: kabinet moet ook kijken wat ggz oplevert

     'Dankzij ggz zit ik niet meer met een puzzelboek in een hoekie'

     Jacob Klompstra in Tinekes Boekenclub


     Jacob Klompstra (1948) heeft al zijn hele ADHD. Maar de diagnose is pas in 2006 gesteld. Zijn ervaringen van anders zijn, maar niet weten waarom, staan in het boek 'Watisdiejongendruk!'.
     Op dinsdag 27 juni 2011 vertelde hij over de ervaringen uit zijn jeugd en zoektocht naar zichzelf. Je kunt de uitzending hier terugluisteren.
     Kijk voor meer informatie op www.watisdiejongendruk.nl

     GGZ demonstreert tegen bezuinigingen: deel 5

     GGZ demonstreert tegen bezuinigingen: deel 4

     GGZ demonstreert tegen bezuinigingen: deel 3

     GGZ demonstreert tegen bezuinigingen: deel 2

     GGZ demonstreert tegen bezuinigingen: deel 1

     Wat gaan de bezuinigingen voor mij betekenen?

     Per Saldo begint voorzichtig zicht te krijgen op wat de gevolgen worden als alle maatregelen van dit kabinet om het pgb af te breken doorgaan. Ook als we het tij kunnen keren, zal er rondom het pgb van alles veranderen. Veel budgethouders bellen ons dan ook met vragen over wat de gevolgen voor hen betekent. Daarom heeft Per Saldo besloten op korte termijn al ledenbijeenkomsten over dit thema te organiseren.

     • Maandag 4 juli Heerhugowaard 19.00u-22.00u
     • Dinsdag 5 juli Eindhoven 19.00u-22.00u
     • Woensdag 6 juli Tilburg 19.00u-22.00u
     • Donderdag 7 juli Huizen 19.00u-22.00u

     Aanmelden
     Leden van Per Saldo kunnen zich opgeven via www.pgb.nl >cursussen en voorlichting > bijeenkomsten.
     De bijdrage voor de bijeenkomst bedraagt € 15,00 per persoon (inclusief koffie/thee). Wanneer u wilt betalen door het afgeven van een machtiging tot éénmalige incasso, krijgt u € 2,50 korting!


     Verslag Miek over Spraakmakende Zaken

     Gezien: Spraakmakende Zaken.
     Paul Rosenmoller interviewt Marlies Veldhuijzen van Zanten.
     Mevrouw van Veldhuijzen is verdrietig en bezorgd t.a.v. de mensen die te maken krijgen met de stelselwijziging PGB omdat zij ziet dat dit ten koste gaat van hun gemoedsrust. Haar doel is deze mensen gerust te stellen en te overtuigen. Het raakt me erg zegt zij.
     Met 30 jaar in de zorg heeft zij een goed overzicht op de zorg en dan vooral de langdurige zorg. De systeemwijzigingen maken dat er te weinig rekening gehouden wordt met bewoners en hun familie. Beleid heeft drie dementies: hier gaat het over, de politiek en hoe komt het over. Zij deelt de mening van de PVV dat het geld niet bij cliënten en bewoners terecht komt. Zij doet vervolgens een in mijn ogen dubieuze uitspraak: "Ik luister naar andere politieke partijen en gun ze ook hun punt" Oh ja?
     Paul komt terug op de zaak Brandon. Brandon is geestelijk zwaar gehandicapt en zat drie jaar vastgebonden in 's Heerenloo. Inmiddels is hij verhuisd naar een andere instelling waar het goed met hem gaat. Veldhuijzen van Zanten ging bij de jongen op bezoek voor zij een oordeel kon vormen.
     De hele tweede kamer viel over haar heen. Zij stelde dat de jongen zelf zijn tuigje kon aandoen en dat het een instrument was tegen ontluisterend gedrag. Het is een veiligheidsinstrument en aan de andere kant is de jongen 18. Inmiddels is er wel een meldpunt oudermishandeling en een meldpunt kindermishandeling gerealiseerd. Ouders van kinderen die zwaar (geestelijk) gehandicapt zijn kunnen met zorgen naar de inspectie. Alle zware gevallen zoals een Brandon worden nu wel bezocht en gekeken wordt of hun zorg goed is en of er wat moet veranderen. Ondanks de ophef moet je concluderen: dit bestaat en je moet er eerlijk over praten. Als alle zwaar gehandicapte kinderen en jongeren bezocht zijn volgt een ethische discussie.
     Nu het PGB. Er zijn veel niveauverschillen t.o.v. de mensen die het aangaat. Als we kijken naar de macro-economische belangen kun je stellen dat het PGB in zijn huidige vorm een aanzuigende werking heeft. Marlies legt dat uit als zijnde een luchtballon met teveel mensen in het mandje. De ballon moet kunnen vliegen. De ballon blijft bestaan voor mensen -daar is ie weer- die het echt nodig hebben. Voor hen wordt het PGB verankerd in de wet. Het gaat om mensen die anders naar een instelling zouden moeten. Voor hen blijft het budget in zijn huidige vorm bestaan. Voor een andere grote groep (ik meen 14.000) gaat het budget naar zorgkantoren. Daarmee kunnen mensen dezelfde zorg inhuren de ze nu nodig hebben, verschil is dat het nu niet meer op eigen rekening komt. Mensen raken hun budget niet kwijt, ze behouden zorg en het recht op zorg. Deze mensen heeft zij gezien en gesproken. De paniek is echt niet nodig. Dan heb je nog een grote groep mensen die anders het PGB nooit zouden hebben aangevraagd. Die groep moet weg.
     Mevrouw van Veldhuijzen van Zanten is over alle ideeën in gesprek. Zij noemt expliciet Per Saldo. De deur staat nu te wijd open. Zij gooit het kind niet met het badwater weg. Thuiszorgorganisaties verkondigen dat zij de gewenste zorg wel degelijk kunnen gaan leveren. Paul merkt op dat mensen hun eigen regie verliezen. Gehandicapten moeten nu naar het Zorgkantoor. In het begin, zegt VVvZ, zal dat ingewikkeldheidgeld kosten. Het is een investering. Ook zal er naar de indicaties gekeken worden. Maar er zal straks veel helderder onderscheid gemaakt kunnen worden tussen hen die het wel nodig hebben en zij die het niet nodig hebben. Oplossingen als de buurvrouw die je tussen 6 en 8 uur 's ochtends uit bed haalt zodat jij naar je werk kunt gaan mogen blijven bestaan als die oplossingen aantoonbaar goedkoper zijn. Ze heeft het allemaal laten narekenen. Mensen vertrouwen het niet en daaraan moet gewerkt worden. Achter de schermen vinden gesprekken plaats met brancheorganisaties en die zeggen allemaal: dit is de juiste oplossing. Zo wordt het PGB toegankelijk voor mensen die het goed gebruiken, en het geld gaat niet meer naar mensen die er misbruik van kunnen maken. Wouter Bos zei het nog: "we hebben mensen met lef nodig in de gezondheidszorg" Nou hier zit er een. Of Wouter dit bedoelde waag ik te betwijfelen...
     Van Veldhuijzen van Zanten bejubelt het kabinet. Het is een goed team met een enorme toewijding en loyaliteit naar elkaar toe. (Dat hebben we gemerkt ze steunen elkaar door dik en dun en houden allemaal stevig vast aan het regeerakkoord en staan niet open voor andere voorstellen hoe het beter kan en hebben al helemaal geen empathie. Sorry, dit moest er even uit)
     Ook is er een enorme loyaliteit naar Fleur Agema. Zij heeft passie voor ouderenzorg. In het CDA zijn mensen van alle gezindten en daar past een rijke scharkering van politieke partijen bij. De CDA kiezer begrijpt het niet merkt Paul op. Wat doet het CDA hieraan? Zij nemen een grote verantwoordelijkheid op zich aldus VVvZ. Wij waaien niet met alle winden mee. Er zijn een aantal wissels omgezet. (de treinen rijden straks alleen nog voor hen die het zich kunnen veroorloven denk ik dan). Marlies mist de patiënten en de collega's. Maar ook zij waren op het Plein.

     Miek

     Spraakmakende zaken - Verpleeghuisarts in de politieke arena

     Get Microsoft Silverlight Of bekijk de flash versie.

     dinsdag 28 juni 2011

     'Psychose is ook een ziekte'

     Psychiatrische patiënten kunnen hun problemen niet 'zelf uitvogelen', zoals minister Schippers denkt. Joanneke Dalebout mist alle logica in de introductie van een eigen bijdrage voor psychiatrische behandelingen terwijl die maatregel voor somatische patiënten uitblijft.
     De psychiatrische patiënt gaat het voelen: de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) per 2012 gaan uit van een eigen bijdrage voor de behandeling van psychiatrische problematiek, terwijl er geen eigen bijdrage voor somatische behandelingen komt. Minister Schippers stelt dat mensen psychiatrische problemen 'ook in hun eigen kring kunnen uitvogelen'.
     Lees hier het volledige artikel op vk.nl

     Weblog Aline Saers: we vechten door

     Donderdag was een dag van uitersten. De sfeer op de manifestatie zal ik nooit vergeten. De zeer krachtige oproep voor het pgb heeft op mij en op iedereen die daarbij was veel indruk gemaakt. Ook de tv-beelden spraken boekdelen. Dat sterkt ons enorm in onze strijd.

     Bittere pil
     Daarna volgde de bittere teleurstelling. In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer deden de staatssecretaris en de coalitiepartijen geen nieuwe uitspraken. Het bleef bij het herhalen van hun ‘mantra’s, zoals iemand hun steeds terugkerende uitlatingen treffend noemde. Daarmee lieten ze ons en de oppositie in vertwijfeling achter. Het weekend was ervoor om die bittere pil te verwerken en te kijken wat we nog kunnen doen om bij te sturen.
     Lees hier de volledige weblog op de website van Per Saldo...

     'Buren willen geen 'zot' over de vloer'

     Met de bezuinigingen op de ggz sluit de samenleving zich af voor mensen met ongrijpbare aandoeningen - dit betoogt Miek Smilde.

     Vrijdag 10 juni gaf minister Schippers van Volksgezondheid een persconferentie over de voorgenomen bezuinigingen in de zorg. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet van de minister 600 miljoen euro inleveren. Chronisch psychiatrische patiënten moeten hulp dichter bij huis krijgen, vindt de minister. 'Hulp zoeken in de buurt', noemt ze dat. Een instelling is te duur. Bovendien moeten mensen die kampen met psychische problemen vaker een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. De minister zei letterlijk: 'Moet je niet een aantal dingen dat bij het leven hoort veel meer in je eigen sociale kring zien uit te vogelen en zul je niet echt een beroep op de gezondheidszorg moeten doen als je echt last hebt van ziekte.' Het is lelijk Nederlands, maar ze zei het echt.
     Lees hier het volledige artikel op vk.nl

     Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gooit de levens van zorgvragers overhoop


     Alles moet anders zodat voor de meeste mensen alles hetzelfde kan blijven. Dit is het motto van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Ze schaft voor 90 procent van de mensen het persoonsgebonden budget (pgb) af, maar ze hoopt dat velen hun vaste uit het pgb betaalde verzorgers kunnen behouden.
     Lees hier het volledige artikel op vk.nl

     Autisme Beleven in Twente

     Zaterdag 10 september 2011 van 09.00 uur tot 16.45 uur in De Vrijhof van de Universiteit Twente, Gebouw 47, Drienerlolaan 5, 7500 AE, Enschede

     Mensen met autisme willen hetzelfde als jij en ik: begrepen worden zoals ze zijn en een volwaardige plaats in de maatschappij. Deze dag is voor Iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen.

     Dit jaar komt een gastspreker van het Autisme Centraal Gent uit België. Kobe Vanroy is een educatief medewerker met ervaring als leerkracht en leerlingbegeleider van normaal begaafde jongeren met autisme. Kobe Vanroy verzorgt het plenaire ochtendprogramma met voor de pauze de Cognitieve verklaringsmodellen (TOM,CC,EF). Het wordt geen theoretische manier van uitleggen. Kobe Vanroy legt zeer de nadruk op “eerst herkennen bij jezelf en de wereld rondom ons” en dan pas begrijpen bij anderen. Na de pauze Concrete communicatie. (Waarom, hoe en wat communiceren).

     Na de lunchpauze kunt je een workshop volgen:
     1. Marcel Meinsma met mediërend leren en autisme
     Elk kind heeft een onbeperkt leervermogen en het recht om zich te ontwikkelen. Bij mediërend leren wordt ervan uit gegaan dat de cognitieve, verbale en emotionele ontwikkeling van iedere leerling te stimuleren is door tussen komst van de leerkracht.
     2. Hoe is het om autisme te hebben?
     Wat betekent dit voor je zintuigen. Marianne v/d Arend neemt u mee in haar wereld.
     3. Kennis maken met het Autisme Belevings Circuit
     Het ABCircuit is ontwikkeld door Autisme Centraal Gent in België. Het is voor iedereen die autisme wil leren kennen. Via korte opdrachten brengt het ABCircuit je in de gevoelswereld van Autisme. Smaakt een citroen altijd zuur? Werkt een badmeester wel in een zwembad? Is Nederlands echt de taal die je begrijpt?
     4. Welkom in mijn wereld
     Marijke Hoex is ervaringsdeskundige. Samen met moeder Mieke laat ze zien HOE het is en WAT het leven met autisme is. De dag wordt afgesloten met de voorstelling een Indiaan in huis uitgevoerd door theatergroep BINT. Casper weet alles van Indianen en het liefst ordent hij elke dag de veertjes van zijn indianentooi. Het is een herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije omgeving.
     De kosten zijn € 55,- per persoon. Dit bedrag is inclusief reader, koffie/thee en lunch.
     Aanmelden kan via j.h.m.davina@utwente.nl Voor inlichtingen: Irma Davina 06-51346633
     Geeft bij aanmelding aan welke workshop je wilt bezoeken en een reservekeuze? Wees er op tijd bij want VOL=VOL. Na inschrijving ontvang je een factuur en nadat deze is voldaan krijg je een toegangsbewijs toegestuurd via de mail.

     maandag 27 juni 2011

     Reactie van AOB aan Tweede Kamerleden voor kamerdebat passendonderwijs 29 juni

     Geachte leden Vaste Kamercommissie,
      
     Passend onderwijs was op de goede weg. In het basisonderwijs groeide al jaren het besef dat méér leerlingen op een gewone basisschool kunnen worden opgevangen. Het overhoop halen van het stelsel en de bijbehorende bezuinigingen doorbreken die goede ontwikkeling. De bezuinigingen op ambulante begeleiding zullen er voor zorgen dat scholen weer sneller leerlingen gaan verwijzen. De groepsvergroting in het speciaal onderwijs zelf maakt dat het werken daar veel zwaarder wordt. In het voortgezet onderwijs zien wij bij lwoo, praktijkscholen en ambulante begeleiding een vergelijkbare trend: de groei is er uit, meer en meer kinderen worden met extra hulp binnen het gewone voortgezet onderwijs opgevangen. De groei van het speciaal onderwijs concentreert zich volledig in het voortgezet onderwijs bij leerlingen met zeer ernstige problemen. Het is zorgwekkend dat een steeds groter deel van de jongeren te kampen heeft met ernstige psychische, cognitieve en opvoedkundige problemen. Dat label krijgt een kind niet zo maar. Soortgelijke signalen bereiken ons uit de jeugdzorg. Dat alles vraagt om een andere aanpak dan de bezuiniging van 300 miljoen, het schrappen van 6000 arbeidsplaatsen in de zorg voor deze leerlingen. Dat vraagt om twee denklijnen:
     Passend onderwijs moet een nieuwe fase in. Op basis van de gunstige ontwikkelingen in het basisonderwijs kan het stelsel worden verfijnd en versterkt, mits de huidige middelen behouden blijven.
     Voor de groeiende groep leerlingen met zeer ernstige problemen moet samen met jeugdzorg gekeken worden naar een effectieve aanpak.
     Aanbevelingen van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) tonen aan dat er nog veel voorbereidend werk moet worden verricht. De overheid blijft onduidelijk in de formulering van de basiszorg die iedere school moet kunnen bieden. Zeggenschap, inspraak en de professionele ontwikkeling van de mensen die het onderwijs geven, worden in het voorstel van de minister niet adequaat behandeld.

     Aanbevelingen ECPO
     De AOb staat zeer positief tegenover de aanbevelingen van de ECPO omdat ze de gevolgen van de voorgestelde wetgeving passend onderwijs goed in kaart brengen.
     De AOb ondersteunt het verzoek van leden van uwcommissie aan de minister om op alle aanbevelingen afzonderlijk te reageren.

     Basiszorg en zorgprofiel
     De AOb vindt het noodzakelijk dat de overheid het initiatief neemt om de basiszorg van een reguliere school in het funderend onderwijs te formuleren. Ouders kunnen de schoolkeuze voor hun kind beter bepalen met een voor elke school geldende omschrijving van de basiszorg . Leraren weten bovendien beter wat er van hen wordt verwacht.

     Samenwerkingsverbanden krijgen de verantwoordelijkheid over zorgprofielen van de scholen en bepalen de wijze waarop de middelen verdeeld worden. Dit betekent dat een leerling in de ene regio wel extra ondersteuning krijgt en in een andere regio niet. De AOb wil deze rechtsongelijkheid voorkomen door landelijke onafhankelijke criteria in te voeren. Met een wettelijk referentiekader erbij is de rechtszekerheid voor onze leerlingen beter geborgd.

     De zeggenschap en professionalisering
     Leraren zijn in het hele beleidstraject passend onderwijs opvallend onzichtbaar, concludeert Prof. Dr.Waslander in haar rapport “De geschiedenis herhaalt zich”. Keer op keer benadrukt de ECPO de rol van de leraar en de ondersteuning die nodig is. Veel effect heeft dat de afgelopen jaren niet gehad. De AOb wil aanpassing in de relevante wetgeving. De zeggenschap en inspraak van de leraar moet beter worden vastgelegd Over onder meer het zorgprofiel in de school, de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. De AOb vraagt de Tweede Kamer de minister te verzoeken om in overleg met het veld tot een nieuw voorstel over inspraak te komen waarin het onderwijspersoneel wel een duidelijke positie krijgt.

     Expertise ambulante begeleiders
     Om de stelselwijziging passend onderwijs te laten slagen is het noodzakelijk de expertise van de ambulant begeleiders in te zetten. De AOb pleit daarom dringend voor werkbehoud van deze werknemers. Bovendien wil de bond afspraken voor deze groep, zodat zij kunnen worden ingezet voor “coaching on the job” in het regulier onderwijs. Ook kan deze groep worden ingezet bij de lerarenopleidingen, of als specialisten onderwijszorg die teams en leerlingen ter plekke begeleiden op de scholen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat personeel in het regulier basis en voortgezet onderwijs behoefte heeft aan ondersteuning ter bevordering van de eigen handelingsbekwaamheid om deze leerlingen daadwerkelijk passend onderwijsaanbod te geven. De professionaliseringsmiddelen van 150 miljoen euro die op de begroting gebudgetteerd staan, kunnen daarvoor ingezet worden.