zaterdag 25 januari 2014

ouders gezocht van Wajongers

Beste ouders van kinderen met een Wajong-uitkering. Maakt u zich zorgen over de toekomst. Dat uw kind wellicht in een bijstandsuitkering terecht komt? Hoe gaat het nu en straks? Sadet Karabulut (SP) maakt zich zorgen over de toekomst van jongeren met een Wajong. Zij heeft concrete praktijkvoorbeelden nodig van Wajongers en zorgen van ouders of de mensen zelf. Reageren kan via m.wijnbergen1@chello.nl en ik zorg dat uw gegevens al dan niet anoniem (dan wel aangeven) bij haar terecht komt zodat zij een vuist kan maken in de Kamer.

ouders wajongers gezocht

Ik zoek ouders met kinderen die een Wajong-uitkering hebben. Maakt u zich zorgen i.v.m. de uitkering in de toekomst. Wat vindt u van de komende bezuinigingen en welke invloed heeft dat op de toekomst van uw kind? Welke zorgen heeft u? Sadet Karabulut wil graag gegevens verzamelen i.v.m. de komende debatten in de Kamer. Klijnsma wijst alle zorgen naar Fabeltjesland maar hoe reeel is dat. Krijgt uw kind nu of in de toekomst volop kanssen? Laat het ons weten via m.wijnbergen1@chello.nl Ik zal zorgen dat uw meldingen desgewent unaniem bij Sadet terecht komen zodat zij daar wat mee kan doen in de Kamer. Alvast heel hartelijk dank!

zondag 12 januari 2014

massale twitteractie levert veel handtekeningen op

Een massale twitteractie levert enorm veel handtekeningen op www.petitiejeugdzorg.nl
Doe mee en...we nemen aan dat uw handtekening er al bij staat. Anders DOEN als een speer...het welzijn van kinderen met een psychiatrische stoornis hangt er vanaf en daarmee het welzijn van hun ouders en omgeving!!

huiveringwekkend blog

Lees hier een huiveringwekkend blog over bureaucratie en het welzijn van een kind
http://allesblijftanders.weebly.com/1/post/2013/09/onzinnige-exercitie.html

maandag 9 december 2013

hoorzitting Jeugdwet Eerste Kamer

Hieronder een verslag van de hoorzitting in de Eerste Kamer vandaag over de nieuwe Jeugdwet. Wij, Angelique en ik, zijn tot kwart over vijf gebleven. Het ging ons vooral over de zorgen van ouders. We hebben zodoende niet alles meegekregen en mensen als Andre Rouvoet en Erik Gerritsen (dir.bureau jeugdzorg agglomeratie Amsterdam) gemist. Mogelijk zijn er fouten in namen want ik kon het niet altijd even goed horen, maar het gaat vooral om wat gezegd is.

De Kinderombudsman
Rechten van het kind kunnen niet in 408 gemeenten verschillend worden uitgevoerd. Er moet een bodem gegarendeerd worden waarin de toegang tot de zorg is geborgd. Is er voldoende continuïteit gegarendeerd? 41 jeugdregio's voldoen niet aan de eisen die door het Rijk gesteld worden. De plannen zijn te vrijblijvend. De haast is onverantwoordelijk. Er is onvoldoende visie met een saneringsagenda. Er gaat een kaalslag plaatsvinden. Pleit voor een overgangsperiode van de transitie van drie jaar.

Expertgroep Jeugdrecht mevrouw Kalfsvel. Zij spreekt namens de jeugdrechters. Er zijn positieve en negatieve kanten aan de nieuwe Jeugdwet. Er zijn twee zorgpunten, waar de rechter ook nu tegenaan loopt.
In de Jeugdwet is gesloten jeugdzorg opgenomen en vaak is dit Onder Toezicht Stelling bij jeugdigen. De bepalingen daarvoor zijn nu in twee wetten verdeeld. Die twee wetten kun je zien als mecanoblokjes en legoblokjes die niet op elkaar passen. Deze wetgeving moet geharmoniseerd worden.
In geval van gedwongen opname hebben we te maken met drie stelsels BOPZ OTS en Wet Geneeskundige Behandeling. Denk bijvoorbeeld aan een jongere met een beperkt IQ en gedragsproblemen. Als ouders het niet eens zijn met behandeling komt er een OTS in een AWBZ instelling en BOPZ. Wat is de rechtspositie van een jongere? Zij pleit voor een systematische jeugdwet en harmonisatie.

Quido Weijers
Het is een majeure complexe operatie. Er zijn onvoldoende evaluaties. Er is geen bewijs dat de transitie efficient en effectief gaat verlopen. Er is een brede concensus dat een ingrijpende vernieuwing noodzakelijk is. Nederland scoort heel hoog op het gebied van opvoeding. Tegelijkertijd zijn we kampioen uihuisplaatsingen van kinderen. Bestuurders van Jeugdzorg erkennen dit. 70% van de oude aanpak is verspild geld (Erik Gerritsen Jeugdzorg Amsterdam). Er is een nieuwe manier van werken nodig, meer gezinsgericht. In de grote steden is dit al verregaand in gang gezet. Een nieuwe transitie is dus niet nodig. Er is achteruitgang van de rechtspositie van ouders en kinderen. Drang richting ouders wordt vergroot. Eigen Kracht wordt vergroot. Toegang tot alle persoonlijke gegevens is onzorgvuldig geregeld. Juridische grondslag wie mag delen en waar men bezwaar kan maken ontbreekt. Burgers moeten hier in vrijheid toestemming voor kunnen geven, net als bij het electronisch patientendossier. Met name grote steden willen digitale kinddossiers waarbij gegevens aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De rechtspositie voor ouders en kinderen moet versterkt worden.

Coby van der Kooi Defence for Children
is jeugd juridisch medewerkster voor Defence for Children
Defence for Childrens is voor zorg op maat en zorg dichtbij huis. Het huidige systeem voldoet onvoldoende.
Ongedocumenteerde kinderen worden uitgesloten in deze nieuwe Jeugdwet. Dat strookt niet met alle kinderen zijn gelijk en hebben gelijke rechten. Dit is voor Defence for Children onaanvaardbaar.
Kinderen in gesloten Jeugdzorg vormen een kwetsbare groep die bijzondere aandacht nodig heeft. Een medewerker van een instelling beslist over vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat kan niet. Zo'n medewerker is geen rechter. Het is schenden van kinderrechten. Er mogen geen kinderen zonder rechterlijke toestemming in vrijheidsbeperking.
Kinderen moeten de zorg krijgen die nodig is. Krijgen de kinderen in Jeugd-GGZ straks nog de zorg die nodig is? Ontstaat straks rechtsongelijkheid tussen arme en rijke ouders (rijke/arme gemeenten). Er moet meer aandacht zijn voor de meest kwetsbare kinderen (mishandeling, vrouwenopvang). Zij hebben intensieve zorg nodig. Ook moet extra aandacht zijn voor 18 plus (zwerfjongere van 17 moet ook als 18 jarige hulp krijgen).

Anja Pels (?) Xonar
Brabantse Jeugdzorg. Kinderen moeten veilig en beschermd kunnen opgroeien. Ieder kind heeft recht op passende zorg. Xonar helpt bij ernstige opvoed en opgroeiproblemen en bijv. geweldproblemen. De zorgcontinuiteit komt in het gedrang. De instelling moet 20% bezuinigen en tegelijkertijd transformeren. De zorgcontinuiteit is niet gegarendeerd. De noodzakelijke infrastructuur is aangetast. Er is onduidelijkheid over de toegang naar passende zorg. De Jeugdwet is vooral gericht op lichtere ambulante zorg en de zware zorg is onderbelicht. CJG's en sociale wijkteams zijn er onvoldoende op toegerust. Het instrument voor de jeugdfinanciering veroorzaakt nieuwe bureaucratie. Gemeenten kunnen de hectiek en het tempo niet aan en missen inzicht. Gedegen kennis van de hulpvragen ontbreekt. Men spreekt nog niet dezelfde taal. Gemeenteraadsverkiezingen veroorzaken hoge druk op de beslissingen. Wie wordt hier beter van? Het hulpverleningsproces wordt een geitenkaas, 20% bezuinigingen in een jaar, steeds wisselende hulperleners. Nogmaals: wie wordt hier beter van?

CPB
Gevoelige gegevens liggen bij de gemeente met 1 gezin 1 plan. Dat is in strijd met de Wet Persoonsgegevens. Een tweede gevaar is het benutten van de gegevens voor andere doelen. Wanneer is er echt sprake van een probleemgezin? De beveiliging kan niet zonder een landelijk inhoudelijk kader. Het Rijk moet hierin een grote rol spelen. Privacy op gemeentelijk niveau zie je ook terug bij de WMO. De gegevens worden op een hoop gegooid. Het is ondoorzichtig voor burgers en overheden wat wanneer gebruikt wordt.
Jeugddetentie. De jeugdige wordt verdacht van een nieuw strafbaar feit. De rechter oordeelt. Zonder rechterlijke toets opsluiten: is het voldoende om de advocaat van de jeugdige in kennis te stellen? Een aantal instellingen worden met sluiting bedreigd waaronder de Hoenderloo Groep (Pedagogisch Behandelcentrum met een bovenregionale functie).
De zorgcontinuiteit staat onder druk. De wet moet terug naar de Tweede Kamer.
Kijk naar de benchmark Denemarken, Zweden en Noorwegen. Men heeft er zes jaar over gedaan en is nog niet tevreden. In Denemarken moet men nu repareren omdat eerst te lichte zorg is ingekocht. Bij een zwaar autistisch kind is nu eenmaal gespecialiseerde zorg nodig. Het kost heel veel geld om te repareren. Zweden en Noorwegen hadden zeker het eerste jaar extra geld nodig voor de grote reorganisaties. Wij willen en transitie en transformatie en sanneren. Nederland wil er niet aan dat reorganisatie geld kost.

LPGGZ
Er is veel onduidelijkheid voor jeugdigen met GGZproblematiek. De transitie leidt tot nieuwe problemen. De continuïteit van snel passende zorg is in het gedrang. Er zijn zorgen of er voldoende know-how bij gemeenten is. En die kennis is wel nodig voor een goede doorverwijzing. Er ontstaan nieuwe schotten bij financiering problematiek bij meerdere gezinsleden en 18 plus. Er is onvoldoende deskundigheid om tot een zorgvuldige toegang tot de juiste zorg te komen. De gemeente mag niet op de stoel van de zorgtoewijzing zitten. In geval van crisis is snelle toegang tot zorg nodig. Wat is de termijn van verlening gemeente? Is het ook achteraf mogelijk?
De Jeugdwet komt uit het systeem van de gezondheidszorg. Er bestaat het gevaar van minder zorg inkopen vanwege het budget. Er is garantie nodig dat speciale ggz-zorg beschikbaar blijft voor hen die dat nodig hebben. Privacy en geheimhoudingsplicht zijn o.v. op gemeentelijk niveau geregeld. Men is bang dat men daardoor gaat afzien van zorg.Hoe waarborg je dat de gegevens vertrouwelijk blijven? Ook het recht op het gebruik van de klachtenregeling moet goed geborgd worden. Er moet een onafhankelijke klacht- en bezwaarmogelijkheid komen. Het tempo is te hoog en men heeft onvoldoende zicht op de gevolgen.

Desiree van Dooremalen Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief.
TJO is tegen het tempo van de decentralisatie.
Er zijn bezwaren tegen de geringe privacy.
Drang toepassen zonder enig juridisch kader in in strijd met de wet.
Drang op ouders neemt toe. Ouders en kinderen beslissen zelf met wie ze hun gegevens willen delen. Er wordt verwezen naar de problemen bij het Electronisch Patienten Dossier. Het systeem is niet geschikt. Beschikbaarheid van zorg, ook jeugd ggz, moet gewaarborgd zijn. Als het in hun gemeente niet goed geregeld is moeten ouders verhuizen en worden zo zorgnomaden. Dat moeten we niet willen. Er is onvoldoende expertise bij sociale wijkteams e.d. Als kinderen niet met de juiste specifieke expertise behandeld worden geeft dat later druk op Wajong etc. Gemeenten kunnen afspraken met de huisarts maken over het volume van doorverwijzingen. TJO verzoekt de Jeugdwet niet uit de gezondheidszorg en zorgverzekeringswet te halen.

Van der Gaag, hoogleraar kinder en jeugdpsychiatrie, KNMG
Medische zorg is onvoldoende gewaarborgd.
Aan de toegangspoort moeten medische en niet medische professionals standaard aanwezig zijn. Naast de huisarts moet ook Jeugdzorg deel uit maken van de toegangspoort. Dat is nu niet gewaarborgd. Er is kennis nodig voor een goede verwijzing.
Behoud de Jeugdwet in de Zorgverzekeringswet. Aanspraak op Jeugd-GGZ moet geregeld blijven. Het gaat om onafhankelijke medische zorg. Er moet een vrije toegang zijn en een vrije artsenkeuze en dat staat nu op de tocht en geeft rechtsongelijkheid. Hetzelfde geldt voor ouderenzorg bij de gemeente. Het beleid van de politiek is inconsistent.
Er wordt onderscheid gemaakt in psychische en lichamelijke ziekten. We verkwanselen de kinderpsychiatrie. De kinder/jeugdarts is onvoldoende toegerust.
Adviespunt AMK is deskundig op het gebied van kindermishandeling. Artsen melden vaak en zien het eerst, het is laagdrempelig melding te doen. Zij moeten het beroepsgeheim doorbreken en informatie verstrekken aan een functionaris die ook het beroepsgeheim moet laten vallen. Dan melden artsen niet meer.
De gemeente moet uit de spreekkamer van de huisarts blijven. Er zijn regionale verschillen in problematiek. Lokaal beleid is vanzelfsprekend. De verwijzing van de huisarts niet inperken. Er moet voldoende beschikbare zorg zijn. Niet het budget van de gemeente is leidend maar de vraag die vanuit de jeugd ontstaat. Huisartsen kunnen een bijzonder aanbod hebben (bijv. bepaalde problematiek die veelal in randstad speelt) We moeten de rol van de huisarts niet overschatten. Gemeenten hebben een grote vrijheid, hebben minder geld wat niet geoormerkt is. Hoe kunnen we die beleidsvrijheid goed invullen? Een kind met dezelfde problematiek moet kunnen rekenen op dezelfde hulp. Wat is leidend? De financien of de zorg voor een kind? Zet het kind centraal en niet het budget van de gemeente.

Paul van Rooij GGZ-NL
Kinderen en ouders moeten niet tussen wal en schip raken. Wat is het individuele recht en hoe kan dit gewaarborgd worden? Er moet recht zijn op toegang, er moet keuzevrijheid zijn en het recht op een second opinion. Hoe gaat het met crisiszorg? Dat is cruciale zorg!
Wat als de crisisdienst door de maatregelen uitvalt, omvalt? Toegangs- en kwaliteitsvragen borgen.
Wat gebeurt er als het geld op is? Er moet samenhang komen tussen jeugdhulpverlening en volwassen GGZ. Er moet expertise zijn aan de voorkant. Samenwerking met politie en scholen. Dit gebeurt al maar moet behouden blijven!
Hoe ligt de verantwoordelijkheid bij jeugdhulpverlening medische gegevens en verschoningsrecht. Hoe is de relatie tussen jeugdhulpverlening en verplichte jeugdzorg? Het tempo is te hoog.

Robert Vermeiren LUMC.
In Jeugd GGZ ziet men ernstige ziektebeelden. Denk aan het voorbeeld van Frits met zijn eenzaamheid, depressies en schizofrenie. Soms hebben kinderen ook somatische klachten. Het is discriminerend en stigmatiserend onderscheid te maken tussen psychiatrische en somatische klachten. Er is voor verschillende ziektebeelden een gepaste behandeling nodig. De keuzevrijheid wordt verregaand beperkt. Het recht op een second opinion is niet geregeld. Wat als men een crisis buiten de eigen regio krijgt waar het kind is ingeschreven (bijv. bij scheiding). Wat als men een crisis in het buitenland krijgt of stel dat men in een van de grensgebieden woont (in buitenland op school in binnenland belastingen betalen)
Er is expertise nodig bij de toegang tot zorg. Hoe zit het met beroepsgeheim? Moet de gemeente weten dat een twaalfjarig meisje op Dorpsstraat 20 een zelfmoordpoging heeft gedaan of in crisisopvang is opgenomen? Ouders durven je niet in vertrouwen te nemen als de persoonlijke informtie in het gemeentehuis rondzwerft. Gemeenten komen in de knel omdat de kosten te hoog zijn. Hoeveel zorg is nodig? Als het te duur is raken kinderen en ouders tussen wal en schip. De psychische zorg mag niet versnipperd worden. Lichte, milde problemen kunnen dichter bij gezinnen behandeld worden. Verspilling en verlies van expertise dreigt.  Kennis vanuit het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ROMKAP worden onbenut gelaten. Dank voor de 60.000 ondertekenaars voor de Petitie Jeugdzorg waarvan tweederde door ouders en familieleden.
(Robert Vermeiren heeft zijn toespraak staan op www.artsennet.nl

woensdag 6 november 2013

meldpunt ouders en kinderen in de knel

Passend Onderwijs wordt langzaamaan ingevoerd en de transitie jeugdzorg en AWBZ zitten eraan te komen. Dan nog de invoering van de Participatiewet waardoor veel arbeidsgehandicapten met een Wajong deze dreigen te verliezen na herkeuring waarna bijstand volgt. Er gaat van alles veranderen in de WMO.
De eerste signalen van wat al deze veranderingen maar vooral bezuinigingen gaan betekenen in de praktijk druppelen binnen. Er worden veel knelpunten al zichtbaar. Onderwijs blijkt toch niet zo passend en men houdt star vast aan budgetten.
Op Medisch Orthopedagogisch Centrum (voorheen M.K.D.) moet men het met 200 plaatsen minder doen. Overal vallen al ontslagen in de zorg.
Herindicaties vallen vaak lager uit waardoor men minder zorg kan inkopen. Behandelingen vallen terug in frequentie terug. Men zoekt het vaker in opvoedondersteuning en noemt dat mooi preventie terwijl specialistische behandeling geweigerd wordt (want dat kan altijd nog).
Aan de ene kant wordt gezegd dat wie begeleiding nodig heeft die ook moet krijgen. Maar de zorg wordt duidelijk niet altijd gegeven die nodig is in onze ogen.
Wat merken jullie van de bezuinigingen?
Kom met verhalen: zo was het en zo wordt het en vertel welke zorgen je daarbij hebt.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een andere of lichtere vorm prima aansluit. Ook dat horen we graag!! Reageren kan door op reactie te drukken. We zijn van plan (anonieme) meldingen te rapporteren aan de verantwoordelijke politici en media.

maandag 28 oktober 2013

verlanglijstje Suzan

http://www.adhdnetwerk.nl/ADHD.aspx?id=481&idn=227 Dit is de link naar de nieuwste column van Suzan. Suzan vraagt iedereen die de Pietitie getekend heeft ook de petitie www.petitiejeugdggz.nl te tekenen. Omdat kinderen met een psychiatrische stoornis werkelijk worden gediscrimineerd in de transitie Jeugdzorg. Iedereen is in rep en roer over het voortbestaan van zwarte piet, maar maakt men zich ook druk over de toekomst van onze kinderen?

donderdag 24 oktober 2013

en dan is het 2015....


De toekomst...na de decentralisatie

 

Erdoor

Het is er door...een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor de nieuwe Jeugdwet gestemd. Her en der werden soms zeer kritische vragen gesteld maar toch is er voor gestemd.

Het zat er aan te komen, maar ik ben toch teleurgesteld dat puntje bij paaltje voor gestemd is. Ondanks de meer dan 50.000! handtekeningen van bezorgde behandelaars en ouders. We hebben veel moeite gedaan om kamerlieden te overtuigen dat de nieuwe Jeugdwet niet veel goeds voorspelt. Ik dank allen voor hun betrokkenheid en inzet.

 

Zorg: een markt?

Momenteel proberen allerhande zorgorganisaties zich te presenteren. Ze maken reclame voor zichzelf. Jeugdzorg wordt handel. Want elke organisatie wil graag gecontracteerd worden door de gemeente. Dus zijn ouders van kinderen met psychiatrische stoornissen straks afhankelijk van een bureau wat zich het beste in de mark geprijsd heeft. Maar een bureau dat zich goed verkoopt, heeft die ook kwalitatief goeie zorg in huis?

Ik vind het zelf een enge gedachte dat jeugdzorg is geworden tot een marketingproduct.

 

Passend Onderwijs

Nu al wordt duidelijk dat er slachtoffers vallen onder nieuw beleid. Hoe passend is passend onderwijs als na de zomer duidelijk wordt dat veel kinderen op een vervolgopleiding geweigerd worden op grond van hun autisme? MBO's worden afgerekend op resultaat. Dus kinderen waarbij men ook maar een beetje twijfelt of ze met een diploma hun opleiding afronden worden niet aangenomen. Ze verschuilen zich achter drogredenen zoals teveel aanmeldingen. Terwijl zo'n kind met autisme aan alle toelatingseisen voldoet. Het is zover gekomen dat jongeren hun diagnose verafschuwen nu het een struikelblok tot een mooie toekomst blijkt. Soms gaat het niet meer op school omdat een kind te overprikkeld is op school. Maar in het kader van passend onderwijs geeft zo'n school dat niet toe. Als een kind dan zo gaat zit er soms niets anders op dan het kind thuis te houden en daar maar onderwijs te geven. Dan dreigt men met Jeugdzorg, OTS, of een AMK melding. Niet ieder kind past op het Passend Onderwijs. Ben je dan een slechte ouder omdat je je kind onderwijs onthoudt? Wat is belangrijker: een kind dat goed in zijn vel komt. of wat kost wat kost op school moet blijven ?  En is het niet juist kindermishandeling als je je kind naar de onveilige plek die school geworden is stuurt omdat het niet past en waar het onmogelijk blijkt de juiste aanpassingen te doen?

 

2015

En voor je het weet zitten we in 2015 en vraag je goede zorg voor je kind. Jouw kind, wat een diagnose heeft of zal krijgen. En dan wordt je gewezen op Eigen Kracht. Daar bedoelt de gemeente mee dat je het zelf moet uitzoeken, evt. met hulp van je omgeving. Terwijl de werkelijkheid is dat de familie vaak de problemen rondom je kind niet eens erkent. Ik hoor daar de gekste verhalen over: van je moet beter opvoeden tot dat is een manier van jou om aandacht te krijgen. Daar moet je dus hulp aan vragen! Het kan zijn dat je familie en omgeving er wel voor openstaat maar dan nog. Soms wonen ze te ver weg maar ook hebben die mensen een eigen druk leven. In ons geval: wij vinden dat we vrienden hebben om lol mee te hebben of af en toe een goed gesprek maar we zouden nooit afhankeljk van ze willen zijn.

Vrienden zijn er voor een gelijkwaardige relatie!

Of je wordt verwezen naar een bureau waar je geen vertrouwen in hebt. Of naar lichte hulp zoals opvoedondersteuning. Maar die broodnodige structuur dat doe je al! Belonen ook. Waar komt de opvoedpoli (die ook in jeugd ggz schijnt te doen) nog meer mee?

De gemeente staat onder druk want er moet bezuinigd worden en jeugd-ggz is langdurig en ook nog eens duur!

 

Somber

Misschien is mijn gesomber niet terecht, maar ik denk niet dat het doemdenken is. Ik zie in mijn ogen reële gevaren. Straks kunnen we allerlei misstanden gaan melden. De overheid kan wel roepen dat we in rap tempo moeten normaliseren maar kinderen met een diagnose bestaan! En sinds er al aan kleuters hoge eisen worden gesteld met toetsen en testen zullen steeds meer kinderen niet meer aan de norm voldoen en onder het gemiddelde zitten. Steeds minder mensen, ook kinderen, kunnen aan de ratrace van deze maatschappij voldoen. Je kunt kinderen met een diagnose autisme of bijvoorbeeld een ernstige mate van ADHD niet even normaliseren en liefst nog de-medicaliseren. Je zult maar afhankelijk zijn van een of ander bureautje dat zich toevallig goed in de markt geprijsd heeft. En het is niet de schuld van de gemeente, want die hebben ook te maken met bezuinigingen en tsja...specialistische hulp is duur....

Doordat kinderen te lang in preventieve zorg blijven hangen verergeren hun problemen. Als ze dan uiteindelijk worden doorverwezen naar specialistische hulp zijn zoveel van hun moeilijkheden al geïnternaliseerd.

En het houdt niet op bij Jeugdzorg. Veel Wajongers worden de dupe van de participatiewet.

Omdat domweg ontkent wordt dat deze mensen begeleiding nodig hebben. Het is goed dat mensen hun uitkering verliezen roept Klijnsma, die twee jaar geleden nog actie liep te voeren op 1 voor allen en Hete Herfst. Het pluche doet rare dingen met mensen! Maar niemand zit te wachten op een kind dat begeleiding nodig heeft op de werkvloer en wat in een lager tempo werkt en geen twee dingen tegelijkertijd kan uitvoeren. Bijvoorbeeld winkeldiefstal tegengaan en onderhand de kleding rechtleggen. De winkel in de gaten houden maar ook het magazijn...

En straks moet ik nog maar afwachten of mijn kind begeleid kan wonen. Waar hij stapje voor stapje leert zelfredzaam te zijn, zodanig dat hij later zelfstandig kan wonen met een minimum aan begeleiding. Februari 2013 schijn ik een brief naar Van Rijn over dit onderwerp gestuurd te hebben, ik was het alweer vergeten...In oktober kreeg ik antwoord. Nee, het was onduidelijk of hij met een lage ZZP 3 of 4 hier recht op had met een PGB. Maar ik kon me altijd wenden tot de gemeente met deze vraag. Ik woon in de gemeente Diemen een stad met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. Ze zien me aankomen....

 

Opgeven? Nooit!

Ondanks dat ik somber gestemd ben over de toekomst blijf ik ook optimistisch. Er zijn goede aanbevelingen gedaan door Door autisme bekeken. Ik blijf me inzetten voor goede zorg. Ervaringsdeskundigen zoals ouders en jeugdigen worden door het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie serieus genomen. We kunnen van elkaar leren. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de kinder- en jeugdpsychiatrie (nu zo'n 15 jaar geleden) was dat nog vrij nieuw. Ouders die ook een mening hadden, die aanvullingen hadden op het behandelplan. Maar men stond er niet afwijzend tegenover. Er zijn ook goede ontwikkelingen!

 

 

 

donderdag 17 oktober 2013

Jeugdwet door de tweede kamer

Aan de ene kant ben ik niet verrast dat de nieuwe Jeugdwet door de Tweede Kamer is aangenomen in meerderheid. Het past in het knotsgekke huiveringswekkende beleid. Armoede neemt toe, chronisch zieken en gehandicapten hebben het zwaar, Wajongers worden de dupe van de participatiewet. En dat terwijl de een niet plausibele declaraties heeft, de ander zijn eigen stichting spekt en weer een ander een niet bestaande baan opgeeft kortom: graaicultuur.
Het aantal maagbloedingen neemt toe sinds medicatie niet meer wordt vergoed. Ja, het aannemen van de Jeugdwet past volledig in het huidige klimaat!

Toch ben ik teleurgesteld. De gezinspartij zoals de CDA zichzelf presenteert was voor. Ondanks alle kritische vragen van Mona Keijzer. Wat nu als broer of zus een diagnose heeft of nodig heeft? En het gezin moet terugvallen op eigen kracht terwijl alle mogelijkheden al zijn uitgeput? Of zij moeten terugvallen op familie en omgeving die hun problemen ontkent of er geen tijd voor heeft?
Moeten zij jarenlang in het preventieve klimaat blijven hangen terwijl specialistische hulp broodnodig is?

En dan Groen Links, daarover ben ik nog het meest teleurgesteld. Dat D66 instemt met de Jeugdzorg valt nog te begrijpen in het kader van de honger naar de macht. Maar Groen Link die Eigen Regie en PGB hoog in het vaandel heeft staan en de positie van niet gestreerde Nederlanders ofwel illegalen wil versterken. Oh nee, geen mens is illegaal. Eigen Regie is in geen velden of wegen te bekennen in deze nieuwe Jeugdwet. Alleen al een goede klachtenregeling bij Jeugdzorg is al niet gewaarborgd. Laat staan het PGB. De gemeente bepaalt want wie betaalt bepaalt. Ik ben werkelijk benieuwd wat de motivatie van Groen Links is om voor de nieuwe Jeugdwet te stemmen.

Gaan we nu ons hoofd laten hangen? Ik hoop het zeker niet! Het is en blijft nodig om de haken en ogen aan de Jeugdwet te laten horen. Wij blijven opkomen voor de belangen van onze kinderen. Over jeugdzorg, passend onderwijs, maar ook wajong en begeleid wonen.

Ik ben er zeker bang voor dat er slachtoffers zullen vallen. Daarvan nu al signalen i.v.m. passend onderwijs. We moeten deze slachtoffers blijvend onder de aandacht brengen.
We kunnen invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Spreek in op informatieve raadsvergaderingen. Uw mening telt!

Maar ook uw stem telt. Om te beginnen met de gemeenteraadsverkiezingen. Lees de programma's door en stel kritische vragen aan de kandidaten.
En kijk ook nog eens wie er tegen deze wet stemden!