Visie en Missie


Visie en Missie
Platform Verontruste Ouders

Visie

Wij, ouders van kinderen met een ontwikkelings- of leerstoornis, een handicap, autisme, het syndroom van Down, een verstandelijke beperking, ADHD, epilepsie, een hechtingsstoornis, een oppositioneel opstandige gedragsstoornis, meervoudige beperkingen enz. enz., zijn bezorgd over de manier waarop de zorg, ondersteuning en begeleiding van onze kinderen op school, thuis, in hun sociale omgeving èn op het werk, is ingericht en georganiseerd.
Een groot deel van onze kinderen zal, teneinde een gelukkig leven te kunnen leiden, waarin ook zij, (naar vermogen), willen en kunnen bijdragen aan onze maatschappij, niet alleen tijdens de kinderjaren, maar ook daarna, een leven lang zorg en begeleiding nodig hebben.
Wij, als ouders van kinderen met een handicap of beperking, zijn daarbij de ervaringsdeskundigen. Wij weten als geen ander wat de mogelijkheden en de beperkingen van onze kinderen daarbij zijn en wat zij daarvoor nodig hebben. Onze kinderen en wijzelf hebben er recht op dat onze positie en expertise in wetgeving wordt gewaarborgd en erkend en dat ons daarbij de instrumenten worden geboden om passend onderwijs en/of passende zorg voor onze kinderen zeker te stellen. Wij praten niet over de doelgroep wij zijn de doelgroep.

Missie

Vanuit haar bijzondere expertise wil het Platform Verontruste Ouders niet alleen haar achterban informeren, maar vanuit die achterban ook op landelijk niveau als serieuze, kritische en genuanceerde gesprekspartner betrokken zijn in alle fases van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid. Ouders van kinderen met een handicap, beperking, leer- of gedragsstoornis hebben namelijk relevante, praktische en goede ideeën over hoe het niet alleen effectiever en efficiënter, maar vooral ook béter kan..!
Bezuinigen op zorg en begeleiding zal grote gevolgen hebben voor onze kinderen, nu en in de toekomst. Wij organiseren acties om onze doelen kenbaar te maken. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies.
Als onze primaire doelen behaald zijn er een periode aanbreekt waarin we het bijvoorbeeld over evaluatie van de diverse trajecten willen mee blijven praten zouden we kunnen overwegen om de naam om te dopen in Platform Oplettende Ouders. Hiermee duiden we dan aan dat ook als regelingen betere vormen hebben dan nu, voorgesteld wordt dat wij oplettend mee willen blijven praten over evaluaties en eventuele nieuwe voorstellen voor veranderingen al vanaf een vroeg stadium.
Wij zijn verbijsterd
Door: Suzan Otten-Pablos

Wie worden er de dupe van de komende bezuinigingen? Kinderen met autisme, kinderen met het syndroom van Down, kinderen met een ernstige verstandelijke beperking, kinderen met ADHD, kinderen met epilepsie, kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen met een hechtingsstoornis en leerlingen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis... Het zijn nog maar enkele voorbeelden van kinderen die extra zwaar getroffen zullen worden door de voorgenomen bezuinigingen in het onderwijs. Met de bezuinigingen verdwijnen 6000 banen en een schat aan expertise.

Positie van ouders

Bij deze kinderen horen ouders. Vaders en moeders die weten dat ze een kind hebben dat levenslange zorg nodig heeft. Een kind waarvan ze weten dat het als volwassene ook nog ondersteund zal moeten worden. Ouders, die veelal na een lange weg van acceptatie eindelijk de juiste plek hebben gevonden voor hun kind. Een plek met de expertise die het kind nodig heeft.
Het wrange is dat de positie van ouders van zorgleerlingen niet in de wetgeving zal worden opgenomen, terwijl dat in beginsel één van de uitgangspunten was van het passend onderwijs. Ouders zullen geen bevoegdheden meer hebben om ervoor te zorgen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen.


Media

In de media wordt opvallend weinig aandacht besteed aan de bezuinigingen op het speciaal onderwijs. En als er aandacht aan het onderwerp wordt besteed, wordt er bijvoorbeeld niet ingegaan op het feit dat door het verdwijnen van de ambulante begeleiding, passend onderwijs binnen een reguliere basisschool een onhaalbare kaart zal gaan worden. Ook wordt niet duidelijk gemaakt wat de bezuinigingen werkelijk inhouden.


Passend onderwijs en speciaal onderwijs

Ook worden de begrippen "passend onderwijs" en "speciaal onderwijs" vaak door elkaar gebruikt. Speciaal onderwijs is alle scholen voor speciaal onderwijs samen. Dit is het onderwijs voor kinderen met (ernstige) lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of gedragsstoornissen, die niet terecht kunnen of willen in het reguliere onderwijs.
Passend onderwijs is het idee dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.
Om de discussie zuiver te houden kunnen we dus beter praten over de invoering van passend onderwijs en de bezuiniging op het speciaal onderwijs.


Getallen

Alle kinderen zullen worden geraakt door de bezuinigingen. Het betreft dus niet alleen de clusters 1, 2, 3 en 4, maar ook de kinderen binnen het reguliere onderwijs.
Er zou in eerste instantie 300 miljoen worden bezuinigd op het passend onderwijs, later bleek dat er zelfs 50 miljoen euro extra zal worden gekort op het budget voor zorgleerlingen. Dat houdt in dat er dus geen 300 miljoen euro bezuinigd zal gaan worden, maar 350 miljoen euro.
Het aantal indicaties zou met 65% zijn toegenomen. Het zou gaan om 10% van de leerlingen in het basisonderwijs en bijna 20% in het voortgezet onderwijs. Uit een artikel in Sevendays van 11 maart 2011 blijkt dat niet alle cijfers kloppen. In het basisonderwijs heeft 8% van de leerlingen extra zorg nodig, de minister noemt 10%. In het voortgezet onderwijs is dat 19% in plaats van 19,6%.
Alle schoolsoorten, behalve cluster 4, zijn eigenlijk al jaren stabiel. Zelfs met cluster 4 erbij is er nergens een groei van 65% te zien. De groei is 23%. In het VSO is er wel een groei geweest van 60%, waar de hele sector speciaal onderwijs op wordt afgerekend.


Actie

De grote manifestatie op 9 februari 2011 en de petitie tegen de bezuinigingen die door 161.027 mensen is ondertekend, heeft er niet voor kunnen zorgen dat de bezuinigingen zullen worden afgeblazen.
Het kennisniveau van de politici over het speciaal onderwijs is beneden alle peil. We moeten ons dus massaal blijven richten op journalisten, tv- en radiomakers en redacteuren van de media om uit te leggen wat er nu echt aan de hand is en om zo de schaamteloze bezuinigingen tegen te gaan.


Wij zijn verbijsterd

Op het weblog
wij zijn verbijsterd wordt een vuist gemaakt tegen de huidige plannen van de minister van onderwijs om 300 miljoen te bezuinigen op het passend onderwijs.
Hier vind je steeds nieuwe berichten, weetjes en andere zaken die deze rampzalige bezuinigingen betreffen. Ook kun je hier een duidelijke en heldere uiteenzetting van de getallen downloaden.

Bron:
Ouders Online